دلم میخواد در اتاقم رو باز کنم و فریاد بکشم من از این مدرسه ى لعنتى با تمام استرساش متنفررررررم میخوام برم دنبال علاقم دنبال چیزى که وقتى انجامش میدم با تک تک سلول هاى بدنم درکش میکنم اما مجبورم و میدونم راهى نیست چون این خواسته ى خودمه که تمام فریاد هاى درونم رو روى عدد هایى خالى کنم تو مرز منفجر شدن .


وقتى اینو گذاشتم پروفایلم دوستم گفت احساس میکنم توى تونل دارم فریاد میزنم 

نمیدونم ربطش چیه به این موضوع اما دلم میخواد فریاد بزنم توى این تونل شاید بهتر از عدد هاى مزخرف منفجر شدست 

میدونم دارم چرت میگم میدونم دارم دیوانه میشه شاید حتى باورتون نشه اما خودمم دارم کم کم از چرت و پرت گویى خسته میشم