خسته ام

خسته ام 

دلم عجیب گرفته 

یه عالمه درس مونده که باید بخونم و من دلم میخواد بشینم یه گوشه زار بزنم 

ادما وقتی خستن ، وقتی دلشون گرفته چی کار میکنن حالشون خوب بشه ؟! من باید چی کار کنم حالم خوب بشه 

دلم میخواد از خودم فرار کنم  

میترسم نمیدونم از چی اما میترسم 

لعنت به تکرار

دلم بارون میخواد 

خسته ام 

۷
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان