خود نفهمم یاد بگیر

جا داره به خودم بگم خود نفهمم وقتى از دست یکى عصبانى دلیل نمیشه اینقدر دستت رو جوگیرانه بکوبونى تو دیوار به حدى که دستت بلرزه و چند روز بعدش از شدت دست درد نفله بشى

البته درس عبرتى بود تا من دیگه برا یه عده نفهم کارى رو نکنم 

۸
ابى تر از انیم که بى رنگ بمیریم
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان