میتونم بگم سیزده من همیشه مزخرف تر از سال قبل برگزار میشه 

یعنى میتونم بگم به شخصه خودم رکورد بیشترین جذب نحسى سیزده رو دارم 

یعنى من همه جا تنها تر از همیشم 

به مرگ خودم من اگه صاحب اون بدمینتونم راضى نیستم که برادر لعنتیم ازش استفاده کنه اما خب میدونید زشته و کاملا بى عقلى برم یه مشت بزنم تو دهنش و بدمینتون رو ازش بگیرم 

نمیفهمم چرا باید با کسایى بریم سیزده که دلشون یه جاى دیگس و دوست ندارن با ما باشن و تمام کاراشون خود نمایى 

چرا باید به زور با کسى که چهار پنج سال ازم کوچیک تره بازى کنم به اجبار :////


- حرف هایت را میبلعى 

خفه میشوى 

میمیرى 

و دیگر نیستى