چرا اینقدر زندگى بى رحمه چرا دقیقا فردا همون شبى که از ته دلت احساس خوشبختى میکنى تمام غم هاى دنیا روت روونه بهش چرا واقعا واقعا 

خدا چرا زندگى من اینجوریه

چرا خوشحالى من نمیتونه دووم داشته باشه