تلگرامو فیلتر کردن اینستاگرامو فیلتر کردن وى پى ان نمیشه ریخت دیگه مردمم فیلتر کنن کلا راحت بشند